civilprotection.sk

Občianska spoločnosť, aktivisti, odborníci, vedci a politici majú veľkú zodpovednosť v prípade mimoriadnej udalosti – havárie, katastrofy, ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy. Kompetencie v oblasti ochrany obyvateľstva pred účinkami mimoriadnych udalostí znamená schopnosť vykonávať konkrétne riadiace, koordinačné a komunikačné činnosti ale zároveň je potrebné aj chápať, že schopnosť zápasiť s mimoriadnymi udalosťami je založená najmä na včasnej a komplexnej analýze rizík, kapacít a zdrojov, pripravenosti, správneho riadenia počas krízy a odstraňovaní následkov.

Najmä treba zdôrazniť, že každá mimoriadna udalosť je spúšťačom vedľajšieho rizika a preto konanie spôsobilých osôb musí zohľadňovať komplexné dopady, detailné hodnotiť a znižovať dopady pre jednotlivé skupiny a zraniteľných osôb, základných infraštruktúr a objektov sociálno-ekonomického života.

Náš tím má skúsenosti s organizáciou a realizáciou štúdií, výskumov a analýz medzier v oblasti migrácie, hospodárskeho rozvoja a rozvoja, sociálneho dialógu, rozvoja regiónov a bezpečností obyvateľstva, humanitárnej pomoci a krízového riadenia.

Našimi členmi a podporovateľmi sú humanitárni aktivisti, odborníci v oblasti IT bezpečnosti a audítori zmeny klímy, experti rozvojovej spolupráce, civilnej ochrany, bezpečnostných opatrení a policajní dôstojníci,. Preskúmame tiež technológie civilnej ochrany a riešenia odolných miest a civilnej bezpečnosti, drogovej prevencie, pripravenosti respondentov, prvej pomoci atď. Pracujeme na vývoji technologických riešení na zvýšenie environmentálnej, verejnej a technologickej bezpečnosti občanov. Ďalej pracujeme s tímom vedcov na vývoji technológií na monitorovaní nezákonných trestných činov týkajúcich sa verejného zdravia a bezpečnosti v obytných oblastiach miest a mestách.

Máme skúsenosti s realizáciou projektov a verejných súťaží DEVCO, ERASMUS, GR JUST, H2020, GR HOME, GR ENERGY, GR INDUSTRY, GR MEDIA, GR SCIENCE, EEA atď.