www.sdisk.eu

Inštitút pre rozvoj spoločnosti www.sdisk.eu bol zriadený s cieľom podporovať rozvojové politiky regiónov EÚ, ľudských práv najzraniteľnejších skupín vrátane etnických menšín a sociálne slabých, ktorí sú obeťami  vykorisťovania, obchodovania, prírodných katastrof, klimatických zmien, či epidémií. V roku 2009 organizácia začala svoju činnosť zameranú na migračnú politiku s celoštátnou štúdiou potrieb prisťahovalcov a ich sociálneho, zdravotného a občianskeho / občianskeho postavenia v Slovenskej republike v porovnaní s pridelenými vnútroštátnymi právnymi predpismi a primárnymi právnymi rámcami EÚ (smernice). Neustále organizujeme úvodné workshopy a konzultačné diskusie pre samosprávy na Slovensku, zapájame odborníkov z EK a podieľame sa na analytických projektoch a projektoch budovania bezpečnostných technológií za účelom ochrana zdravia spoločenstiev.

Naša organizácia je občianskym združením. Naším cieľom je

  1. podporovať a koordinovať činnosti v rámci stratégie zabezpečujúcej ochranu jednotlivých zložiek funkčnej spoločnosti a jej okolia.
  2. spolupracuje s obcami a súvisiacimi štátnymi a súkromnými inštitúciami.
  3. podporuje tvorbu a uverejňovanie odborných dokumentov, publikácií, dokumentov a pomôcok potrebných na zabezpečenie ochrany obyvateľstva, spoločnosti a jej okolia;
  4. organizuje spoločenské podujatia, pracovné platformy a projekty, najmä v oblasti podpory rozvoja sociálnej ochrany, zisťovania hrozieb pre spoločnosť, predchádzanie hrozbám a riešenia negatívnych dôsledkov negatívnych javov a vplyvov na spoločnosť;