Hodnotenie hrozieb a zraniteľnosti

  • Audit širokého spektra prírodných, náhodných, ľudských hrozieb a priemyselných rizík.
  • Analýza rizík, hrozieb a slabých miest a ich dôsledkov.
  • Vplyv na bezpečnosť, krízové riadenie, kontinuitu podnikania, komunikáciu, fyzickú a technickú bezpečnosť a pohotovostnú pripravenosť.
  • Lepšie riadenie v núdzových situáciách a hodnotenie rizika.
  • Účinnejšie systémy ochrany – posilnenie pohotovostných služieb pri epidémií a / alebo prepuknutí choroby.
  • Riešenie spoločenských výziev, ako sú zmena podnebia, zdravie, sociálne začlenenie a chudoba.